Call us

Sint-Vincentius | Nuttige documenten

Voor cliënten en familie

Opnameovereenkomst voor cliënten Woonzorgcentrum: klik hier
Interne afsprakennota voor cliënten Woonzorgcentrum: klik hier

Opnameovereenkomst voor cliënten Centrum voor kortverblijf: klik hier
Interne afsprakennota voor cliënten Centrum voor kortverblijf: klik hier

Voor medewerkers en vrijwilligers

Gebruikersdocument fietsvergoeding: klik hier

Voor nieuwe medewerkers

Binnenkort komen hier de nuttige documenten voor onze nieuwe medewerkers.

Voor studenten

Binnenkort komen hier de nuttige documenten voor studenten.

Algemeen


Maandblad van het woonzorgcentrum 't Boekske: april 2023 klik hier

Exalta vzw - Jaarverslag 2021: klik hier


Zorginspectie

Tijdens het onaangekondigd bezoek van Zorginspectie in Exalta | Sint-Jozef op 14 oktober 2022 werden enkele tekortkomingen opgemerkt. De regiodirecteur, afdelingshoofden, teamcoach, medewerkers sociale dienst, kwaliteitscoördinator en medewerker technische dienst hebben voor elk van deze punten een actie uitgewerkt. Deze acties kan u nalezen in het remediëringsplan via deze link

Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid en maakt deel uit van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zorginspectie is bevoegd voor het toezicht op onder andere de woonzorgcentra.
De inspecties vinden plaats in de voorziening. Zorginspectie wil kunnen vaststellen hoe de dagdagelijkse werking in een woonzorgcentrum verloopt. De inspecties worden daarom in principe niet aangekondigd. Tijdens de inspectiebezoeken gaat de inspecteur voornamelijk na of de voorwaarden aanwezig zijn om kwaliteit van zorg en veiligheid te garanderen. Het toezicht van Zorginspectie is gericht op het concreet aftoetsen van de regelgeving. De inspecteur baseert zijn vaststellingen op observaties, bevraging van medewerkers en verantwoordelijken, inzage in documenten en bevraging van cliënten en/of familieleden.
 
 
De contactgegevens zijn:
 
Zorginspectie
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 31
1030 Brussel
 
Tel.: 02 553 34 34
 
E-mail: contact.zorginspectie@vlaanderen.be
 
Website: www.departementwvg.be/zorginspectie

Exalta

Molenaarsstraat 34
9000 Gent

Website by COMCOMR
edit afsluiten